WENTYLACJA – WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ

WENTYLACJA - WYMAGANIA DLA POMIESZCZEŃ

ILE POWIETRZA NAWIEWAĆ DO POMIESZCZEŃ ? 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R.W SPRAWIE WARUNKÓW TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI I ICH USYTUOWANIE

  • 149.1. Strumień powietrza zewnętrznego doprowadzanego do pomieszczeń, niebędących pomieszczeniami pracy, powinien odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy dotyczącej wentylacji, przy czym w mieszkaniach strumień ten powinien wynikać z wielkości strumienia powietrza wywiewanego, lecz być nie mniejszy niż 20 m3/h na osobę przewidywaną na pobyt stały w projekcie budowlanym. 

POLSKA NORMA PN-83/B03430 TYTUŁ: WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO I UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ – WYMAGANIA 

  1. WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH 

2.1. Wentylacja mieszkań 

2.1.2. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego dla mieszkania określony jest przez sumę strumieni powietrza, usuwanych z pomieszczeń wymienionych w 2.1.1b). 

Strumienie te, niezależnie od rodzaju wentylacji, powinny wynosić co najmniej: 

– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię gazową lub węglową – 70 m3/h, 

– dla kuchni z oknem zewnętrznym, wyposażonej w kuchnię elektryczną: 

– w mieszkaniu do 3 osób – 30 m3/h, 

– w mieszkaniu dla więcej niż 3 osób – 50 m3/h, 

– dla kuchni bez okna zewnętrznego lub dla wnęki kuchennej, wyposażonej w kuchnię elektryczną – 50 m3/h, 

– dla łazienki (z ustępem lub bez) – 50 m3/h, 

– dla oddzielnego ustępu – 30 m3/h, 

– dla pomocniczego pomieszczenia bezokiennego – 15 m3/h. 

– dla pokoju mieszkalnego, w przypadku określonym 2.1.1.b] – 30 m3/h. 

Kuchnie bez okna zewnętrznego, wyposażone w kuchnię gazową powinny mieć mechaniczną wentylację wywiewną; usuwany strumień powietrza powinien wynosić 70 m3/h. 

  1. WENTYLACJA W BUDYNKACH ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO 

3.1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego powinien wynosić co najmniej

– dla pokojów mieszkalnych i sypialnych – 20 m3/h dla każdego mieszkańca, przy czym łączny strumień powietrza dla pokoju nie powinien być niższy od 1 wymiany na godzinę; 

– dla pokojów zbiorowego przebywania ludzi (np. świetlice, pokoje nauki, jadalnie) – 20 m3/h dla każdej przebywającej osoby; 

– dla kuchni, łazienek i ustępów, przeznaczonych do użytku indywidualnego – wg 2.1.2. 

– dla pokojów klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach – 30 m3/h dla każdej osoby. 

Strumień powietrza wentylacyjnego dla kuchni i pomieszczeń sanitarno-higienicznych, przeznaczonych dla wspólnego użytku mieszkańców, oraz innych nie wymienionych pomieszczeń – powinien odpowiadać obowiązującym przepisom lub szczegółowym wymaganiom technologicznym i sanitarnym. 

  1. WENTYLACJA W BUDYNKACH UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

4.1. Strumień objętości powietrza wentylacyjnego 

4.1.1. Pomieszczenia przeznaczone do stałego i czasowego pobytu ludzi powinny mieć zapewniony dopływ co najmniej 20 m3/h powietrza zewnętrznego dla każdej przebywającej osoby. W pomieszczeniach publicznych, w których jest dozwolone palenie tytoniu, strumień powietrza powinien wynosić 30 m3/h dla każdej osoby. 

Dla pomieszczeń w żłobkach i przedszkolach przeznaczonych do przebywania dzieci, strumień powietrza zewnętrznego może być obniżony do 15 m3/h dla każdego dziecka. 

Strumień powietrza wentylacyjnego dla pomieszczeń, w których występują inne poza ludźmi źródła zanieczyszczeń powietrza, należy określić na podstawie odrębnych wymagań. 

4.1.2. W pomieszczeniach klimatyzowanych oraz wentylowanych o nie otwieranych oknach strumień objętości powietrza powinien wynosić co najmniej 30 m3/h dla każdej przebywającej osoby, a w przypadku dozwolonego palenia w tych pomieszczeniach – co najmniej 50 m3/h dla każdej osoby. 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Z DNIA 26 WRZEŚNIA 1997 R. W SPRAWIE OGÓLNYCH PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY 

SZATNIE 

  • 7.3. W szatniach należy zapewnić przynajmniej czterokrotną wymianę powietrza na godzinę, a w szatniach wyposażonych w okna otwieralne przeznaczonych dla nie więcej niż 10 pracowników wymiana powietrza nie może być mniejsza niż dwukrotna na godzinę. 

UMYWALNIE I POMIESZCZENIA Z NATRYSKAMI 

  • 24.2. W pomieszczeniach umywalni należy zapewnić co najmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny, natomiast w pomieszczeniach z natryskami wymiana ta nie powinna być mniejsza niż pięciokrotna w ciągu godziny. 

USTĘPY 

  • 27.3. W pomieszczeniach ustępów należy zapewnić wymianę powietrza w ilości nie mniejszej niż 50 m3/h na 1 miskę ustępową i 25 m3/h na 1 pisuar. 

JADALNIE 

  • 35. W pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 

POMIESZCZENIA DO WYPOCZYNKU 

  • 39. W pomieszczeniach higieny osobistej kobiet oraz w pomieszczeniach, o których mowa w § 38, należy zapewnić przynajmniej dwukrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 

PALARNIE 

  • 42. W palarni należy zapewnić przynajmniej dziesięciokrotną wymianę powietrza w ciągu godziny. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *