Zapytanie ofertowe

Białystok, 17.11.2017 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/11/2017

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO
PROFIL SYSTEM Paweł Tymiński
ul. Leszczynowa 2/1, 15-811 Białystok
NIP: 5422770154, REGON: 200283530

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi przeprowadzenia kompleksowego Audytu technologicznego przedsiębiorstwa PROFIL SYSTEM Paweł Tymiński, w szczególności procesu produkcji nawiewników – produktów do wentylacji okiennej.
Cele do osiągnięcia poprzez wdrożenie zaleceń z Audytu:
a) możliwość skrócenia procesu produkcyjnego,
b) możliwość zmniejszenia strat materiałowych,
c) możliwość zminimalizowania wad jakościowych w trakcie produkcji,
d) przygotowanie przedsiębiorstwa do inwestycji (w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne) prowadzącej do zwiększenia wolumenu produkcji i sprzedaży.
Zamawiający na zakończenie usługi przeprowadzenia Audytu technologicznego oczekuje od Oferenta Raportu, który zawierać powinien:
1) zdefiniowane cele i zakres audytu,
2) techniczny opis procesu produkcji,
3) analizę i ocenę aktualnego stanu przedsiębiorstwa w zakresie zdolności produkcyjnych, wdrożonych technologii, infrastruktury, marketingu, zarządzania oraz posiadanych zasobów,
4) konfrontację potencjału przedsiębiorstwa z obecnym stanem technologii, konkurencji i rynku, w tym analiza dostępnych rozwiązań technologicznych (urządzeń, maszyn itp.) i informatycznych możliwych do zastosowania w przedsiębiorstwie Zamawiającego,
5) wnioski i zalecenia do dalszych działań rozwojowych.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OFERTOWYM
1) W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą – Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta bądź pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2) Oferent powinien prowadzić działalność gospodarczą bądź posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie dostaw bądź usług objętych Zapytaniem ofertowym oraz posiadać faktyczną zdolność do wykonania zamówienia w tym między innymi dysponować prawami, potencjałem technicznym i osobowym koniecznym do wykonania tego zamówienia. Oferent zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą oświadczenia w powyższym zakresie.
3) Wzory ww. oświadczeń stanowić będą załączniki do Zapytania ofertowego.

IV. KRYTERIA OCENY OFERT WRAZ Z OKREŚLENIEM WAG PUNKTOWYCH/PROCENTOWYCH PRZYPISANYCH DO KAŻDEGO Z KRYTERIÓW
Zamawiający zastosuje następujące kryteria oceny:
1) Cena netto 80 %
2) Termin realizacji zamówienia 10 %
3) Warunki (termin) płatności 10 %
Wybór Oferenta zostanie dokonany na podstawie największej liczby uzyskanych punktów, zgodnie z poniższą metodologią.

V. OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY
1) Przez kryterium Cena netto Zamawiający rozumie określoną przez Oferenta cenę całkowitą netto za wykonanie przedmiotu zamówienia. Ocena w ramach kryterium Cena netto (Kc) obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
Cn – najniższa zaproponowana cena netto
Co – cena netto zaproponowana w weryfikowanej ofercie
Kc – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Cena netto

2) Przez kryterium Termin realizacji zamówienia Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin realizacji przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych, wskazany w umowie pomiędzy stronami (Zamawiającym i Oferentem). Ocena w ramach kryterium Termin realizacji zamówienia (Kt) obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
Tn – najkrótszy zaproponowany termin liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Oferentem
To – termin zaproponowany w weryfikowanej ofercie liczony od momentu podpisania umowy pomiędzy Zamawiającym i Oferentem
Kt – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Termin realizacji zamówienia

3) Przez kryterium Warunki (termin) płatności Zamawiający rozumie określony przez Oferenta termin płatności za wykonanie przedmiotu zamówienia liczony w dniach kalendarzowych od dnia dostarczenia faktury VAT / rachunku* (w zależności od rodzaju podmiotu składającego ofertę) Zamawiającemu. Ocena w ramach kryterium Warunki (termin) płatności (Kt) obliczona zostanie na podstawie następującego wzoru:

gdzie:
Po – termin płatności zaproponowany w weryfikowanej ofercie
Pn – najdłuższy zaproponowany termin płatności
Kp – liczba punktów przyznana danej ofercie w kryterium Warunki (termin) płatności

Spośród wszystkich ważnych ofert Zamawiający wybierze do realizację ofertę, która uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej:

gdzie:
K – liczba punktów w ocenie końcowej
Kc – Liczba punktów oferty w ocenie kryterium Cena netto
Kt – Liczba punktów oferty w ocenie kryterium Termin realizacji zamówienia
Kp – Liczba punktów oferty w ocenie kryterium Warunki (termin) płatności
(Wartości punktowe w poszczególnych kryteriach podane zostaną z dokładnością do 2 miejsc po przecinku, natomiast zaokrąglenie dokonane zostanie zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami matematycznymi.)

VI. MIEJSCE, TERMIN I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
1) Ofertę stanowiącą odpowiedź na niniejsze Zapytanie należy złożyć:
a) pisemnie, w zamkniętej kopercie – w siedzibie Zamawiającego, pod adresem:
PROFIL SYSTEM Paweł Tymiński
ul. Leszczynowa 2/1, 15-811 Białystok
b) w formie elektronicznej na adres mailowy (jako skan podpisanego dokumentu):
biuro@profil-system.com
2) Ostateczny termin składania ofert upływa z końcem dnia 24.11.2017 r.
3) W przypadku ofert dostarczanych drogą pocztową liczy się data wpływu na ww. adres Zamawiającego.
4) Oferty złożone po terminie nie zostaną rozpatrzone.
5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
6) Każdy Oferent może złożyć tylko jedną ofertę w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie.
7) Termin związania ofertą nie może być krótszy niż 90 dni.

VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY
1) Oferta powinna zostać przygotowana na Formularzu ofertowym, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
2) Oferta i załączniki do oferty powinny być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta, zgodnie z jego aktualnym dokumentem rejestrowym. W przypadku podpisania oferty przez inną osobę, należy do oferty załączyć pełnomocnictwo dla tej osoby wystawione przez Oferenta do wykonania tej czynności.
3) Do Formularza ofertowego należy dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym, którego wzór stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania.
4) Do Formularza ofertowego należy również dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej bądź posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia w zakresie usług objętych Zapytaniem ofertowym, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania.
5) Zapytanie ofertowe, Formularz ofertowy oraz wzory Oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego: www.profil-system.com.
6) Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Oferent.

VIII. ODRZUCENIE OFERTY
Zamawiający odrzuci złożoną ofertę w następujących przypadkach:
1) Gdy oferta zostanie złożona przez Oferenta wykluczonego z udziału w postępowaniu,
2) Gdy Oferent nie spełni warunków, o których mowa w punkcie III.2 Zapytania ofertowego,
3) Gdy oferta zostanie podpisana przez osobę inną niż upoważniona do reprezentacji Oferenta, zgodnie z jego aktualnym dokumentem rejestrowym lub przez osobę, która nie została do tej czynności uprawniona (przy czym do oferty musi zostać załączone stosowne pełnomocnictwo),
4) Gdy oferta nie spełnia warunków ustanowionych w niniejszym Zapytaniu ofertowym,
5) Gdy oferta zawiera istotne błędy w wyliczeniu ceny.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1) Umowa na realizację zamówienia zostanie zawarta pod warunkiem uzyskania przez Zamawiającego grantu w ramach projektu pn. „Granty na badania i innowacje” dofinansowanego z Funduszy Europejskich i realizowanego przez Podlaską Fundację Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 1.2.2. Bon na usługi badawcze Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, najwcześniej dzień po dniu zawarcia umowy o powierzenie grantu.
2) Po dokonaniu wyboru oferty, Zamawiający poinformuje Oferenta, którego ofertę wybrano o możliwym terminie podpisania umowy/złożenia zamówienia.
3) Jeśli Oferent, którego oferta zostanie wybrana odmówi zawarcia umowy/realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez konieczności przeprowadzania ponownej ich oceny.
4) Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego na każdym jego etapie bez wskazywania przyczyny.
5) Od prowadzonego postępowania ofertowego nie przysługują Oferentom środki ochrony prawnej jak np. protest, odwołanie, skarga itp., ani żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.


X. KONTAKT

Paweł Tymiński
e-mail: biuro@profil-system.com
telefon: 509 342 813

ZAŁĄCZNIKI:
Zapytanie ofertowe – Pobierz
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Pobierz
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – Pobierz
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – Pobierz